Vedtekter

Vedtekter vedtatt på årsmøtet 17.01.2015:

§ 1 Navn: Midtnorsk Fortellerforum.

Fortellerforumet er en partipolitisk og livssynsmessig uavhengig interesseorganisasjon for fortellerkunst og muntlig fortelling i Midtnorge. Forumet har sitt sete i Trondheim, men navnet gir en geografisk avgrensning som ser utover Trondheim.

§ 2 Formål
Midtnorsk Fortellerforum skal arbeide for å:
• skape en arena for å høre, se, oppleve muntlige fortellinger
• skape et møtested for muntlige fortellere – profesjonelle og amatører
• skape en arena for å fortelle og for å utvikle fortellerkompetanse

§ 3 Medlemmer
For å være medlem i fortellerforumet må man betale kontingent fastsatt av årsmøte.

§ 4 Årsmøte

4.1 Årsmøte er Midtnorsk Fortellerforum sitt høyeste organ. Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai.

4.2 Medlemmer har møte-, tale-, forslag- og stemmerett på årsmøte.

4.3 Medlemmer skal innkalles minst 6 uker før årsmøtet. I innkallelsen skal det ligge
ved en foreløpig dagsorden. Endelig dagsorden og sakspapirer skal være medlemmene
i hende minimum 2 uker før årsmøtet.

4.4. Forslag til saker på dagsorden og vedtektsendringer må være styret i hende senest 4 uker før
årsmøtet de skal sikres behandling. Det er bare saker som er oppført på dagsorden for årsmøtet
som kan vedtaksbehandles.

4.5 Årsmøtet velger ordstyrer og referent og godkjenner dagsorden og innkalling.

4.6 Årsmøtet skal inneholde:
• Valg av ordstyrer og referent
• Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden
• Styrets årsberetning for foregående kalenderår
• Godkjenning av regnskap for foregående kalenderår
• Fastsetting av kontingent for neste kalenderår
• Budsjett for inneværende kalenderår
• Arbeidsprogram for styret
• Valg av:
a) Styremedlemmer
b) Leder (velges separat annet hvert år)
c) Varamedlemmer til styret
d) Valgkomité
e) Revisor

4.7 Saker på årsmøtet avgjøres ved alminnelig flertall. Unntakene er
vedtektsendringer som i § 7 og § 9 – om oppløsing.

4.8 Dersom minst ett medlem ber om det, skal det være skriftlig avstemning ved vedtektsendring.

§ 5 Styret

5.1 Styret blir valgt av årsmøte og skal bestå av fem medlemmer. Det avholdes seperat valg av leder på årsmøte. Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøte.

5.2 Styremedlemmers valgperiode er to år, og det velges henholdsvis to og tre medlemmer hvert år. Aktive medlemmer er valgbare til styret. Det velges tre varamedlemmer til styret for et år.

5.3 Styret er Midtnorsk Fortellerforums høyeste utøvende organ og skal arbeide lojalt etter vedtak fattet på fortellerforumet sitt årsmøte. Styret skal gi skriftlig rapport til årsmøte i form av årsberetning og revidert rekneskap.

5.4 Styret er beslutningsdyktig dersom tre representanter er til stede. Leder har dobbeltstemme der stemmeantallet står likt.

5.5 Styret kan oppnevne arbeidsutvalg eller utredningsutvalg for spesielle saker.

§ 6 Prokura og signaturrett
Styrets leder og ett styremedlem har prokura og signaturrett hver for seg. Disse velges på årsmøtet.

§ 7 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer krever ¾ flertall av årsmøte, og må være lagt frem av styret eller minst fem medlemmer minst 6 uker før årsmøte.

§ 8 Oppløsing av Midtnorsk Fortellerforum
Oppløsning av Midtnorsk Fortellerforum skjer gjennom vedtak på to påfølgende årsmøter med 4/5 flertal av de fremmøtte.

§ 9 Iverksetting
Vedtektene er fastsatte på stiftingsmøte 21.mai 2007, og vil bli gjort gjeldene med virkning fra første ordinære årsmøte mai 2008.